Hamnar och bryggor

Bojinventering

Bojarna kontrollerades 2013-05-02.

Resultatet (pdf): Kontroll av bojar Kårnäs tomtägarförening

Reparation av bryggor
Våren 2013 kompletterades och reparerades bryggor och förtöjningar.

Hamnordning

Hamnordningen är beslutad av årsmötet 2003 och kompletterad – § 15, 2:a stycket – av årsmötet 2006.

Med ordet Förening avses i nedanstående Kårnäs tomtägareförening. Med ordet Medlem avses tomtägare eller nyttjanderättsinnehavare till en fastighet inom föreningen.

Obs: Denna hamnordning gäller alla som använder sig av bryggorna inom Kårnäs, oavsett om man är medlem, gäst eller av annat skäl utnyttjar de gemensamma hamnområdena. Det är varje medlems skyldighet att till utomstående, som inte följer dessa regler, påtala avvikelser.

Innehåll

Hamnområde
Ansvar
Hamn, uppläggningsplats och gästhamn
Avgift
Förtöjning
Ordningsregler
Kommentarer till ordningsregler
Regler för båtplats vid flytbryggan

Hamnområde

§ 1 Med hamnområde avses de vatten- respektive landområden kring Föreningens bryggor som anges i byggnadsplan. För båtuppläggningsplatsen i Ankviken gäller särskilt föreningsbeslut av årsmötet för Föreningen.

Ansvar

§ 2 Medlem är ansvarig för den skada, som han eller hon själv eller genom sin båt vållar på brygga eller annan inom hamnområdet befintlig egendom, samt är skyldig att teckna försäkring härför. För Medlem som önskar utnyttja sin bryggplats tidigt på våren/sent på hösten och som erhållit bryggfogdes tillstånd för detta, är det extra viktigt att kontrollera att båtförsäkringen täcker dessa tider, eftersom vissa försäkringsbolag har helårs- respektive säsongspremier.

§ 3 Alla inom hamnområdet förekommande arbeten, förvaring av material, förtöjning av båt och vistelse, sker helt på Medlems egen risk.

§ 4 Över respektive hamnområde och över båtuppläggningsplatsen i Ankviken svarar respektive bryggfogde, utsedd av Föreningens styrelse.
Till sidans topp

Hamn, uppläggningsplats och gästhamn

§ 5 Varje Medlem, som uppfyller kraven för bryggplats, dvs. äger båt, äger rätt till en plats vid Föreningens bryggor mot erläggande av Föreningens vid var tid gällande avgift för bryggplats. Bryggplats, som tilldelas av respektive bryggfogde, är inte personlig och kan ändras enligt bryggfogdes beslut. Utlåning eller överlåtelse av bryggplats får inte ske utan medgivande av respektive bryggfogde. Vid försäljning av tomt inom Föreningen följer inte säljarens bryggplats automatiskt med försäljningen, utan respektive bryggfogde kan tilldela ny Medlem annan bryggplats.

§ 6 Bryggplats ges endast till Medlem inom Föreningen och får disponeras först efter att Medlem har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter till Föreningen.

§ 7 Bryggfogde kan, av båt- och bryggtekniska skäl såväl som av andra skäl, anvisa Medlem annan bryggplats.

§ 8 Inom respektive hamnområde och på uppläggningsplatsen i Ankviken, skall Medlem se till att all av honom eller henne ägd egendom är märkt med tomtens adress, dvs. väg och vägnummer. Linåkersvägen 14 märks exempelvis  ”L 14”.

§ 9 Bryggplats skall vara disponibel för respektive bryggfogde senast första helgen efter den 15 oktober. Medlem som önskar utnyttja sin bryggplats efter detta datum, skall inhämta bryggfogdes godkännande för detta.

§ 10 Vintertid skall båt i första hand läggas på egen tomt. Om svårigheter för uppläggning på den egna tomten föreligger, kan mindre båtar på sedvanligt sätt uppläggas inom eller invid hamnområdena efter överenskommelse med respektive bryggfogde. En förutsättning för detta är att båt och övrig egendom är märkt enligt § 8.

§ 11 Om uppläggning av båt inte kan ske enligt § 10 skall bryggfogde anvisa plats på ”allmänning” inom Kårnäs (fastighet 1:1). Uppläggning av båt utanför egen tomt, som inte är anvisad av bryggfogde, får ej ske.

§ 12 Båt och övrig egendom, som ej är märkt enligt § 8 och som finns kvar på ”allmänning” inom Kårnäs (fastighet 1:1) efter den 15 juni, kan enligt styrelsens beslut bortforslas till parkeringsplatsen vid Norrviken. Om ägaren till bortforslad egendom inte hör av sig till styrelsen innan påföljande årsmöte, skall styrelsen ta upp frågan om åtgärd vid årsmötet för beslut.Detta kan t.ex. innebära att egendomen övertas av Föreningen, försäljs eller körs till återvinningsanläggning. Om ägaren till egendomen blir känd under tiden fram till påföljande årsmöte, och trots påpekanden från styrelsen inte vidtar några åtgärder, står ägaren för de kostnader som Föreningen eventuellt kan komma att få i samband med dessa åtgärder.

§ 13 Vid allt arbete som utförs på båt och annan egendom, inom respektive hamnområde, skall allt ”spill” från arbetet tas bort av Medlem. Vid bottenmålning och vid användande av andra miljöfarliga ämnen skall även marken täckas, så att bortforsling av miljöfarligt material kan ske på betryggande sätt (gäller även om dessa arbeten utförs på egen tomt).

§ 14 För gästplatser vid Föreningens bryggor gäller de regler som styrelsen i samråd med bryggfogdarna, från tid till annan, beslutar.
Till sidans topp

Avgift

§ 15 Medlem som önskar utnyttja sin rätt till bryggplats vid Föreningens bryggor, eller på annat sätt förtöjer båt runt Kårnäshalvön t.ex. på svaj, skall för detta betala en årlig avgift som bestäms av årsmötet.

Medlem som föregående år disponerat båtplats vid Föreningens bryggor och inte avser att göra detta innevarande år, skall anmäla förändringen till bryggfogden senast den 1 maj. Om anmälan om förändring inte sker före detta datum debiteras föregående års avgift.
Till sidans topp

Förtöjning

§ 16 Medlem ska tillse att den egna båten har fullgod förtöjning till såväl brygga som boj, samt att förtöjningen ger erforderligt skydd för egen och intilliggande båtar. Förtöjning skall ske enligt sjö- försäkringsbolagens normer samt enligt bryggfogdes anvisning. Detta innebär bl.a. följande:

 • att någon form av ryckutjämnare finns vid bryggförtöjningen. Om stålfjäder används bör den säkras med kätting för tyngre båtar (över 2 ton)
 • att tyngre båtar med fördel även kan anbringa ryckutjämnare av gummi för bojförtöjning, dock inget krav,
 • att bojförtöjning sker med dubbla tampar
 • att bojkättingens/-tågvirkets längd är anpassad till djupet, vilket normalt innebär en längd som är minst 1,5 gånger aktuellt djup
 • att bojkättingen är av lämplig kvalitet, vilket normalt innebär klass 2 eller 3-kätting och för tyngre båtar gärna kortlänkad kätting
 • att, om tågvirke av polyester eller likvärdigt används, tågvirket har den draghållfasthet som krävs och att det anbringas på sådant sätt att bojen står upprätt i sjön
 • att fendrar som passar såväl den egna som intilliggande båtar anbringas (rekommenderas 3 fendrar per båtsida)
 • att infästningarna i brygga helst anbringas i bryggans bärande reglar, inte i gångbrädorna, och att dessa helst förses med genomgående bult.

För tyngre båtar kan det också bli aktuellt med specialförtöjning direkt i berget. I detta fall bör bryggfogde kontaktas beträffande fastsättning av förtöjningsgodset under bryggan eller på annat lämpligt sätt.

Vid osäkerhet om hur egen båt lämpligast skall förtöjas bör bryggfogdes råd inhämtas och för Medlems egen säkerhet, att godkänd låsutrustning finns för såväl båt som motor. Respektive bryggfogde äger rätt att utdöma förtöjning som ej uppfyller ovan nämnda krav och vid behov flytta förtöjd båt till en lämpligare plats.

§ 17 Medlem är vidare skyldig att hålla egen, väl förankrad, boj. Bojkättingens eller tågvirkets kvalitet skall regelbundet kontrolleras av medlem. Medlem är ansvarig för eventuellt byte av kätting.

§ 18 Medlems båt får inte förtöjas på svaj inom hamnområdena eller runt Kårnäshalvöns stränder, utan respektive bryggfogdes medgivande.

§ 19 Av bryggfogde godkänd förtöjningsplats utanför hamnområdena skall vara märkt enligt  § 8 ovan.
Till sidans topp

Ordningsregler

§ 20 Inom hamnområdena skall förtöjd båt hållas i vårdat och sjövärdigt skick.

§ 21 Inom hamnområdena skall båt framföras med nödvändig försiktighet.

§ 22 Olje-, toalettutsläpp eller nedskräpning får ej förekomma inom hamnområdena.

§ 23 Eventuell skada som Medlem åsamkar på egendom inom hamnområdena, skall omgående rapporteras till respektive bryggfogde.
Till sidans topp

Kommentarer till ordningsregler

Utöver ovan nämnda, äger Föreningens styrelse rätt att utfärda ytterligare föreskrifter, som kan visa sig nödvändiga för upprätthållande av ordning inom hamnområdena. Dessa föreskrifter anslås inom respektive hamnområde och på Föreningens anslagstavlor och kan alltid erhållas av styrelsen. Medlem, som ej iakttager gällande hamnordning och ordningsföreskrifter, kan av Föreningens styrelse avstängas från sin rätt att använda Föreningens anläggningar. Detta gäller även om årsavgift är betald.
Till sidans topp

Regler för båtplats vid flytbryggan
 • Medlem i Föreningen som äger båt har möjlighet att hyra båtplats vid flytbryggan.
 • Båtplatserna vid flytbryggan har ingen koppling till fastigheten och är inte heller personlig egendom.
 • Båtplatsen får disponeras av båtägare i enlighet med bestämmelserna i Föreningens hamnordning, efter att en depositionsavgift på 4 700 kronor betalats till Föreningen.
 • Båtplatserna vid flytbryggan fördelas av bryggfogde enligt kölista.
 • Medlem som inte längre har behov av båtplats för egen båt skall återlämna platsen till föreningen.
 • Depositionsavgiften återbetalas när båtplatsen lämnas tillbaka.
Flytbryggan monteras påsk2013
Delar av styrelsen monterar bommarna till den nya flytbryggan, det är påskafton och solen skiner. Året är 2013.

Till sidans topp