shadow

Kallelse till årsmöte 2022

Medlemmar i Kårnäs samfällighetsförening kallas till föreningsmöte.

Lördagen den 11 juni 2022 kl. 13.00 på midsommarängen, tag med egen stol.

Välkomna

Medlemmar i Kårnäs tomtägarförening kallas till föreningsmöte

Lördagen den 11 juni kl. 14.00 på midsommarängen. tag med egen stol.

Välkomna

Information om parkeringstillstånd

Som många säkert av er lagt märke till att det under sommartid har vid upprepade tillfällen rått brist på parkeringsplatser inom Kårnäs. Styrelsen har noterat att detta till en del beror på att obehöriga utnyttjar platserna, ofta under längre tid och att det bidragit till olägenheter för föreningens medlemmar som inte kunnat parkera sina bilar i anslutning till båtplatserna. Styrelsen har därför beslutat att införa parkeringstillstånd till medlemmarna samt deras gäster.

Tillsammans med nästa faktura för årsavgiften bifogas två parkeringstillstånd per fastighet, vilka ska placeras väl synligt.

Nytt angående blomsterängen

Efter att en annons i en av kommunens lokaltidningar erbjöd ekonomiskt stöd till föreningar ”För främjande av biologisk mångfald”, ansökte styrelsen bidrag för att anlägga en blomsteräng ,vilken röstades fram på det senaste årsmötet. Österåkers kommun beviljade Kårnäs Samfällighetsförening bidraget, så nu i vår ska markarbetet sättas igång.

Blomsterängen

På senaste årsmötet beslutades att anlägga en blomsteräng i anslutning till Norrviksvägens vändplan. Detta trots att styrelsen meddelade att det saknas ekonomiska resurser, styrelsen arbetar vidare med projektet.

Möjlighet finns att söka pengar hos kommunen till att främja miljöarbetet för biologisk mångfald. Styrelsen kommer att agera i den frågan.