shadow

Årsmötet 27 maj senarelagt

Styrelsen får härmed beklaga att föreningsstämman för tomt- och samfällighetsföreningen
den 27 maj måste inställas och senareläggas. Detta beroende på att en av revisorerna tyvärr
råkat ut för en allvarlig olycka som innebär att revisionen inte är klar.
Styrelsen återkommer med nytt datum.

Bryggan vid Neckviken

Bryggan vid Neckviken har fått en sättning under vintern och behöver åtgärdas.  Därför kommer bryggan att rätas upp tillfälligt under maj månad och planerad renovering av Neckviksbryggan att genomföras under hösten/vintern 2023/2024.

Årsmöte 2023

Årsmötet 2023 planeras att hållas på midsommarängen den 27/5. Kallelse med tid, samt möteshandlingar kommer att skickas ut senast 14 dagar innan mötet.

Kontrollera boj och bojkätting regelbundet

Som båtägare med båtplats är du ansvarig för att bojen är väl förankrad och funktionsduglig. Hamnordningens stadgar har uppdaterats för att tydliggöra båtägarens ansvar:

§ 17 Medlem är vidare skyldig att hålla egen, väl förankrad, boj. Bojkättingens eller tågvirkets kvalitet skall regelbundet kontrolleras av medlem. Medlem är ansvarig för eventuellt byte av kätting.

Båtplatser

Använder du din båtplats?

Det är många som efterfrågar båtplats i föreningen just nu. Om du inte använder din båtplats vill vi gärna att du återlämnar den.

Om du vill återlämna din båtplats ska du meddela din bryggfogde eller Mats Jägerlöv (styrelsens ansvariga för bryggorna) på adress mats.jagerlov@gmail.com Detta kan du med fördel göra före den 1 maj 2023, så behöver du inte betala den årliga avgiften för platsen på bryggan 2023.