Stadgar för Kårnäs tomtägarförening

 

Stadgar antagna på årsmötet 2023, på årsmöte 2023-07-01 och på extra föreningsmöte 2023-08-19.

Ladda ned stadgarna som pdf-fil.

Innehåll

1. Firma och hemort

2. Ändamål

3. Medlemmar

4.  Avgifter

5. Föreningens förbindelser

6. Styrelse, sammanträden och valberedning

7. Revisorer

8. Räkenskaper och revision

9. Årsmöte

10. Arbete

11. Extra föreningsmöte

12. Kallelser och andra meddelanden

13. Rösträtt

14. Beslutsförhet vid föreningsmöte

15. Fiske

16. Ändring av stadgar

17. Upplösning av föreningen

18. Likvidation

1. Firma och hemort

Föreningen, som bildades 1966-07-09, benämns Kårnäs Tomtägareförening, vilket namn tillika utgör föreningens firma. Föreningens hemort är Stockholm.
Till sidans topp

2. Ändamål

Föreningen har till ändamål att tillvarata fastighetsägarnas intressen i gemensamma ekonomiska frågor, att underhålla och utöva tillsyn av allmänna platser, fiskevatten, vägar, bryggor, brunnar och övriga gemensamma anläggningar inom stamfastigheten Kårnäs 1:1, samt att i övrigt verka för områdets utveckling.
Till sidans topp

3. Medlemmar

Samtliga ägare till fastigheterna Kårnäs 1:5 – 1:61, 1:66 – 1:143 och 1:146 – 1:150 är medlemmar i föreningen.

Med varje fastighet avses ett medlemskap oavsett om fastigheten ägs av en eller flera personer. Fastighet som ägs av flera personer ska till föreningens styrelse anmäla vem som företräder fastigheten gentemot föreningen. Fastighetsägare som innehar flera fastigheter betraktas, i enlighet med andra meningen i denna punkt, som olika ägare till var och en av fastigheterna med därtill hörande rättigheter och skyldigheter för var och en av dessa.

Noggrann medlemsförteckning ska föras. Varje medlem är skyldig att omedelbart underrätta föreningens styrelse då förändring i förhållandet till föreningen sker.

Till sidans topp

4.  Avgifter

Medlem, enligt punkt 3, erlägger en årlig medlemsavgift, i förekommande fall bryggavgift och avgift för aktivitetsdagar samt eventuell extra avgift fastställda av årsmötet. Vid uttaxering av extra avgift gäller en beloppsbegränsning om maximalt två årsavgifter att inbetalas till föreningens kassör i enlighet med årsmötets beslut. Förslag om storleken av den extra avgiften samt ändamålet med densamma, ska delges medlemmarna i kallelsen till det möte som ska behandla frågan.

Medlem, enligt medlemsförteckning, ansvarar för betalning av hela den avgift som debiteras av föreningen vid varje tillfälle. Vid ägarbyte ansvarar parterna själva för eventuell fördelning av årets avgifter.
Till sidans topp

5. Föreningens förbindelser

För föreningens förbindelser svarar endast dess kontanta tillgångar. Eventuellt uppkommet överskott under året överförs, enligt årsmötets beslut, till nästkommande budgetår.
Till sidans topp

6. Styrelse, sammanträden och valberedning

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Österåkers kommun. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter.

Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år; årligen väljs tre ordinarie ledamöter. Styrelseledamot kan väljas om. Styrelsens ordförande väljs av föreningen. Inom sig utser styrelsen vice ordförande, sekreterare och kassör. Om helt ny styrelse väljs av årsmötet ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.

Om årsmötesvald ordförande avgår kan styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Sammanträde med styrelsen ska äga rum närhelst detta påkallas, av ordförande eller av fyra ledamöter. Till sammanträdet ska samtliga ledamöter kallas. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte ska föras protokoll.

Valberedning, som väljs på ett år, ska bestå av minst tre medlemmar varav en är sammankallande.
Till sidans topp

7. Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen två revisorer jämte två suppleanter.
Till sidans topp

8. Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av därtill utsedda revisorer. Bokslut ska vara verkställt senast 15 februari, då räkenskaperna med tillhörande handlingar ska överlämnas till revisorerna, som senast 15 mars ska avge skriftlig berättelse över granskningen.
Till sidans topp

9. Årsmöte

Årsmöte ska hållas före juni månads utgång varje år på tid och plats som styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse till årsmöte, liksom till extra föreningsmöte, ska verkställas senast 14 dagar före mötet. Till kallelsen ska fogas styrelsens och revisorernas berättelser, balans- och resultaträkning, budgetförslag för det nya verksamhetsåret, samt de ärenden styrelsen eller enskild medlem önskar ta upp till behandling.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari för att beredas på årsmötet.

Vid årsmötet ska följande dagordning gälla:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt bokslutsdisposition
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årets avgifter
 11. Styrelsens budgetförslag
 12. Val av styrelseordförande för en tid av ett år
 • tre styrelseledamöter för en tid av två år
 1. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 2. Val av valberedning
 3. Styrelsens förslag eller motioner från medlemmarna
 4. Mötets avslutande

Till sidans topp

10. Arbete

Medlem äger på uppdrag av styrelsen rätt att utföra arbete för föreningen mot av styrelsen bestämd ersättning.
Till sidans topp

11. Extra föreningsmöte

Styrelsen ska utlysa extra föreningsmöte då styrelsen anser det påkallat, då det för uppgivet ändamål påfordras av revisorerna, eller då minst tio medlemmar skriftligen till styrelsen gör framställan därom, med angivande av skäl för mötet. Motioner till extra föreningsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.
Till sidans topp

12. Kallelser och andra meddelanden

Kallelse till föreningsmöte sker genom brev till de bostadsadresser medlemmarna anmält till föreningen eller med e-post till de medlemmar som anmält sådan adress. Andra meddelanden till föreningsmedlemmar sker via denna webbplats. (Föreningens webbplats, www.karnas.se)
Till sidans topp

13. Rösträtt

Vid föreningsmöte har varje medlem, som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen, en röst. Frånvarande medlems rösträtt får utövas genom befullmäktigat ombud, som själv är medlem i föreningen, eller genom familjemedlem. Ombud ska före sammanträdets början anmäla sitt röstinnehav och förete vederbörlig fullmakt för ordförande. Ombud får endast företräda en frånvarande.
Till sidans topp

14. Beslutsförhet vid föreningsmöte

Såsom föreningsmötets beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgives. Vid fråga som minst en tredjedel av de röstande anser vara av vital betydelse för föreningens ekonomi, erfordras dock minst två tredjedels majoritet, samt att minst 15 medlemmar, styrelsen ej inräknad, måste vara närvarande. Vid lika röstetal är mötesordförandes röst utslagsgivande.
Till sidans topp

15. Fiske

Medlem äger rätt att för husbehov bedriva fiske på de vatten föreningen äger, kommer att äga eller arrendera.

Härvid gäller att familjemedlemmar samt gäster, äger med fastighetsägarens medgivande rätt att utöva fiske med iakttagande av nedanstående regler:

 • Att utlagda redskap är tydligt utmärkta med tomtnummer.
 • Att varje fastighet äger rätt att lägga två nät.
 • Att i övrigt de bestämmelser som är angivna i den lokala fiskerimyndighetens anvisningar tillämpas.

Till sidans topp

16. Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kan ske, om beslut härom fattas på två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena är ett ordinarie årsmöte. Mellan sammanträdena ska vara en tid av minst 14 dagar. På båda mötena ska beslutet ha biträtts av minst fyra femtedelar av de röstande. Ändring kan ej genomföras med mindre än att ändringsförslaget utförligt omnämnts i kallelsen till mötet.
Till sidans topp

17. Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen behandlas på samma sätt som stadgeändring enligt punkt 16.
Till sidans topp

18. Likvidation

Om upplösning av föreningen beslutas på sätt som stadgas i punkt 17, ska vad som efter gäldande av föreningens skulder återstår, tillfalla ändamål som sista föreningssammanträdet beslutar.

Dessa stadgar antogs 2023, på årsmöte 2023-07-01 och på extra föreningsmöte 2023-08-19.

Till sidans topp

 

telefonkiosken