shadow

Övergivna båtar på Kårnäs

Vi har flera båtar som legat på land ett antal år, detta gäller särskilt sex båtar upplagda vid Västerhamn. Dessutom ligger två övergivna båtar vid Ankviken samt en i vassen vid Kårnäsbryggan. Båtarna är inte uppmärkta med ägare och ligger inte på anmodade uppläggningsplatser enligt Hamnordningen. De tomtägare som äger de omärkta båtarna vid Västerhamn och Ankviken i bifogade bilder uppmanas att flytta båten till egen tomt, alternativt märka upp båten med namn och adress på Kårnäs och vinterförvara båten enligt Hamnordningen. De båtar som inte är omhändertagna senast 31/12 2023 kommer att bortforslas.

Styrelsen

Hamnordning 2023

§ 8 Inom respektive hamnområde och på uppläggningsplatsen i Ankviken, skall Medlem se till att all av honom eller henne ägd egendom är märkt med tomtens adress, dvs. väg och vägnummer. Linåkersvägen 14 märks exempelvis ”L 14”.

§ 10 Vintertid skall båt i första hand läggas på egen tomt. Om svårigheter för uppläggning på den egna tomten föreligger, kan mindre båtar på sedvanligt sätt uppläggas inom eller invid hamnområdena efter överenskommelse med respektive bryggfogde. En förutsättning för detta är att båt och övrig egendom är märkt enligt § 8.

§ 11 Om uppläggning av båt inte kan ske enligt § 10 skall bryggfogde anvisa plats på ”allmänning” inom Kårnäs (fastighet 1:1). Uppläggning av båt utanför egen tomt, som inte är anvisad av bryggfogde, får ej ske.

§ 12 Båt och övrig egendom, som ej är märkt enligt § 8 och som finns kvar på ”allmänning” inom Kårnäs (fastighet 1:1) efter den 15 juni, kan enligt styrelsens beslut bortforslas till parkeringsplatsen vid Norrviken. Om ägaren till bortforslad egendom inte hör av sig till styrelsen innan påföljande årsmöte, skall styrelsen ta upp frågan om åtgärd vid årsmötet för beslut. Detta kan t.ex. innebära att egendomen övertas av Föreningen, försäljs eller körs till återvinningsanläggning. Om ägaren till egendomen blir känd under tiden fram till påföljande årsmöte, och trots påpekanden från styrelsen inte vidtar några åtgärder, står ägaren för de kostnader som Föreningen eventuellt kan komma att få i samband med dessa åtgärder.

Årsmötet 27 maj senarelagt

Styrelsen får härmed beklaga att föreningsstämman för tomt- och samfällighetsföreningen
den 27 maj måste inställas och senareläggas. Detta beroende på att en av revisorerna tyvärr
råkat ut för en allvarlig olycka som innebär att revisionen inte är klar.
Styrelsen återkommer med nytt datum.

Bryggan vid Neckviken

Bryggan vid Neckviken har fått en sättning under vintern och behöver åtgärdas.  Därför kommer bryggan att rätas upp tillfälligt under maj månad och planerad renovering av Neckviksbryggan att genomföras under hösten/vintern 2023/2024.

Årsmöte 2023

Årsmötet 2023 planeras att hållas på midsommarängen den 27/5. Kallelse med tid, samt möteshandlingar kommer att skickas ut senast 14 dagar innan mötet.

Kontrollera boj och bojkätting regelbundet

Som båtägare med båtplats är du ansvarig för att bojen är väl förankrad och funktionsduglig. Hamnordningens stadgar har uppdaterats för att tydliggöra båtägarens ansvar:

§ 17 Medlem är vidare skyldig att hålla egen, väl förankrad, boj. Bojkättingens eller tågvirkets kvalitet skall regelbundet kontrolleras av medlem. Medlem är ansvarig för eventuellt byte av kätting.