shadow

Övergivna båtar på Kårnäs

Vi har flera båtar som legat på land ett antal år, detta gäller särskilt sex båtar upplagda vid Västerhamn. Dessutom ligger två övergivna båtar vid Ankviken samt en i vassen vid Kårnäsbryggan. Båtarna är inte uppmärkta med ägare och ligger inte på anmodade uppläggningsplatser enligt Hamnordningen. De tomtägare som äger de omärkta båtarna vid Västerhamn och Ankviken i bifogade bilder uppmanas att flytta båten till egen tomt, alternativt märka upp båten med namn och adress på Kårnäs och vinterförvara båten enligt Hamnordningen. De båtar som inte är omhändertagna senast 31/12 2023 kommer att bortforslas.

Styrelsen

Hamnordning 2023

§ 8 Inom respektive hamnområde och på uppläggningsplatsen i Ankviken, skall Medlem se till att all av honom eller henne ägd egendom är märkt med tomtens adress, dvs. väg och vägnummer. Linåkersvägen 14 märks exempelvis ”L 14”.

§ 10 Vintertid skall båt i första hand läggas på egen tomt. Om svårigheter för uppläggning på den egna tomten föreligger, kan mindre båtar på sedvanligt sätt uppläggas inom eller invid hamnområdena efter överenskommelse med respektive bryggfogde. En förutsättning för detta är att båt och övrig egendom är märkt enligt § 8.

§ 11 Om uppläggning av båt inte kan ske enligt § 10 skall bryggfogde anvisa plats på ”allmänning” inom Kårnäs (fastighet 1:1). Uppläggning av båt utanför egen tomt, som inte är anvisad av bryggfogde, får ej ske.

§ 12 Båt och övrig egendom, som ej är märkt enligt § 8 och som finns kvar på ”allmänning” inom Kårnäs (fastighet 1:1) efter den 15 juni, kan enligt styrelsens beslut bortforslas till parkeringsplatsen vid Norrviken. Om ägaren till bortforslad egendom inte hör av sig till styrelsen innan påföljande årsmöte, skall styrelsen ta upp frågan om åtgärd vid årsmötet för beslut. Detta kan t.ex. innebära att egendomen övertas av Föreningen, försäljs eller körs till återvinningsanläggning. Om ägaren till egendomen blir känd under tiden fram till påföljande årsmöte, och trots påpekanden från styrelsen inte vidtar några åtgärder, står ägaren för de kostnader som Föreningen eventuellt kan komma att få i samband med dessa åtgärder.